Translate
wolkmen
Asked May 07, 2020 at 09:26 AM

МОва пк

ЯК ВИПРАВИТИ ЦЕ НА ЗВИЧАЙНУ МОВУ
Åñëè ó âàñ óñòàíîâèëàñü íåêòèâèðîâàííàÿ âåðñèÿ äîáâüòå shfolder.dll â èñêëþ÷åíèÿ àíòèâèðóñà.
expand...
 • browser: chrome.exe
 • oS: Windows 10 x64 Home Edition (build: 18363)
 • winPath: C:\WINDOWS\
 • userDir: C:\Users\User\AppData\Roaming\
 • freeRam: 8540614656
 • locale: ukr
 • programDir: C:\Program Files (x86)\Auslogics\BoostSpeed\
 • disks:
  • 0:
   • n: C:\
   • freeSize: 74079010816
  • 1:
   • n: D:\
   • freeSize: 273607897088
 • monitors:
  • 0:
   • x: 0
   • y: 0
   • dX: 1920
   • dY: 1080
   • pPI: 120
   • primary: 1
 • monitorDevices:
  • screenW: 1920
  • screenH: 1080
  • list:
   • 0:
    • name: PnP-Monitor Lock (Standard)
    • type:
    • manufacturer: Remote Utilities LLC
    • width: -1
    • height: -1
    • ppiX: 120
    • ppiY: 120
    • availability: Offline
 • startups:
  • list:
   • 0:
    • name: OneDriveSetup
    • command: C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
    • location: HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
   • 1:
    • name: OneDriveSetup
    • command: C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
    • location: HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
   • 2:
    • name: OneDrive
    • command: "C:\Program Files (x86)\ASUS\ROG Gaming Center\ROGGamingCenter.exe"
    • location: HKU\S-1-5-21-4068785180-106165567-3699801644-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 3:
    • name: uTorrent
    • command: "C:\Users\User\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
    • location: HKU\S-1-5-21-4068785180-106165567-3699801644-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 4:
    • name: Synapse3
    • command: C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse3\WPFUI\Framework\Razer Synapse 3 Host\Razer Synapse 3.exe /StartMinimized
    • location: HKU\S-1-5-21-4068785180-106165567-3699801644-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 5:
    • name: BatteryCare
    • command: C:\Program Files (x86)\BatteryCare\BatteryCare.exe
    • location: HKU\S-1-5-21-4068785180-106165567-3699801644-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 6:
    • name: GameFirstIVstart
    • command: C:\PROGRA~2\ASUS\GameFirst IV\startGameFirstIV.bat
    • location: Common Startup
    • user: Public
   • 7:
    • name: SecurityHealth
    • command: %windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe
    • location: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: Public
   • 8:
    • name: SS2UILauncher
    • command: C:\Program Files\ASUSTeKcomputer.Inc\SS2\UserInterface\SS2UILauncher.exe /noUI
    • location: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: Public
   • 9:
    • name: RazerCortex
    • command: "C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\CortexLauncher.exe" -autorun
    • location: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: Public
   • 10:
    • name:
    • command:
    • location: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: Public
   • 11:
    • name: Razer Synapse
    • command: "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"
    • location: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    • user: Public
 • cpus:
  • list:
   • 0:
    • codeName:
    • descr: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9
    • frequency: 2808
    • coresCount: 4
 • startMenu:
  • list:
   • 0:
    • name: Default:Start Menu
    • groupName: Start Menu
    • user: Default
   • 1:
    • name: Default:Start Menu\Programs
    • groupName: Start Menu\Programs
    • user: Default
   • 2:
    • name: Default:Start Menu\Programs\Accessibility
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessibility
    • user: Default
   • 3:
    • name: Default:Start Menu\Programs\Accessories
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessories
    • user: Default
   • 4:
    • name: Default:Start Menu\Programs\Maintenance
    • groupName: Start Menu\Programs\Maintenance
    • user: Default
   • 5:
    • name: Default:Start Menu\Programs\Startup
    • groupName: Start Menu\Programs\Startup
    • user: Default
   • 6:
    • name: Default:Start Menu\Programs\System Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\System Tools
    • user: Default
   • 7:
    • name: Default:Start Menu\Programs\Windows PowerShell
    • groupName: Start Menu\Programs\Windows PowerShell
    • user: Default
   • 8:
    • name: Public:Start Menu
    • groupName: Start Menu
    • user: Public
   • 9:
    • name: Public:Start Menu\Programs
    • groupName: Start Menu\Programs
    • user: Public
   • 10:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Accessibility
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessibility
    • user: Public
   • 11:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Accessories
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessories
    • user: Public
   • 12:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Accessories\System Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessories\System Tools
    • user: Public
   • 13:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Administrative Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\Administrative Tools
    • user: Public
   • 14:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Assassins Creed 3 Remastered
    • groupName: Start Menu\Programs\Assassins Creed 3 Remastered
    • user: Public
   • 15:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Assassins Creed Directors Cut Edition
    • groupName: Start Menu\Programs\Assassins Creed Directors Cut Edition
    • user: Public
   • 16:
    • name: Public:Start Menu\Programs\ASUS
    • groupName: Start Menu\Programs\ASUS
    • user: Public
   • 17:
    • name: Public:Start Menu\Programs\ASUS\ASUS Splendid Utility
    • groupName: Start Menu\Programs\ASUS\ASUS Splendid Utility
    • user: Public
   • 18:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Auslogics
    • groupName: Start Menu\Programs\Auslogics
    • user: Public
   • 19:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Auslogics\BoostSpeed
    • groupName: Start Menu\Programs\Auslogics\BoostSpeed
    • user: Public
   • 20:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Auslogics Driver Updater
    • groupName: Start Menu\Programs\Auslogics Driver Updater
    • user: Public
   • 21:
    • name: Public:Start Menu\Programs\BatteryCare
    • groupName: Start Menu\Programs\BatteryCare
    • user: Public
   • 22:
    • name: Public:Start Menu\Programs\by.xatab
    • groupName: Start Menu\Programs\by.xatab
    • user: Public
   • 23:
    • name: Public:Start Menu\Programs\CyberLink PhotoDirector 5
    • groupName: Start Menu\Programs\CyberLink PhotoDirector 5
    • user: Public
   • 24:
    • name: Public:Start Menu\Programs\CyberLink PowerDirector 12
    • groupName: Start Menu\Programs\CyberLink PowerDirector 12
    • user: Public
   • 25:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Devil May Cry 4 Special Edition
    • groupName: Start Menu\Programs\Devil May Cry 4 Special Edition
    • user: Public
   • 26:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Driver Easy
    • groupName: Start Menu\Programs\Driver Easy
    • user: Public
   • 27:
    • name: Public:Start Menu\Programs\GameFirst IV
    • groupName: Start Menu\Programs\GameFirst IV
    • user: Public
   • 28:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Intel
    • groupName: Start Menu\Programs\Intel
    • user: Public
   • 29:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Maintenance
    • groupName: Start Menu\Programs\Maintenance
    • user: Public
   • 30:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Microsoft Office 2016 Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\Microsoft Office 2016 Tools
    • user: Public
   • 31:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Mount and Blade 2 Bannerlord
    • groupName: Start Menu\Programs\Mount and Blade 2 Bannerlord
    • user: Public
   • 32:
    • name: Public:Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
    • groupName: Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
    • user: Public
   • 33:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Razer
    • groupName: Start Menu\Programs\Razer
    • user: Public
   • 34:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Razer\Razer Synapse
    • groupName: Start Menu\Programs\Razer\Razer Synapse
    • user: Public
   • 35:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Razer Cortex
    • groupName: Start Menu\Programs\Razer Cortex
    • user: Public
   • 36:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Realtek
    • groupName: Start Menu\Programs\Realtek
    • user: Public
   • 37:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Sonic Suite 2
    • groupName: Start Menu\Programs\Sonic Suite 2
    • user: Public
   • 38:
    • name: Public:Start Menu\Programs\StartUp
    • groupName: Start Menu\Programs\StartUp
    • user: Public
   • 39:
    • name: Public:Start Menu\Programs\System Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\System Tools
    • user: Public
   • 40:
    • name: Public:Start Menu\Programs\Thunderbolt(TM) Software
    • groupName: Start Menu\Programs\Thunderbolt(TM) Software
    • user: Public
   • 41:
    • name: Public:Start Menu\Programs\WinRAR
    • groupName: Start Menu\Programs\WinRAR
    • user: Public
   • 42:
    • name: Public:Start Menu\Programs\XSplit
    • groupName: Start Menu\Programs\XSplit
    • user: Public
   • 43:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu
    • groupName: Start Menu
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 44:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs
    • groupName: Start Menu\Programs
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 45:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Accessibility
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessibility
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 46:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Accessories
    • groupName: Start Menu\Programs\Accessories
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 47:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Administrative Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\Administrative Tools
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 48:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Maintenance
    • groupName: Start Menu\Programs\Maintenance
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 49:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Startup
    • groupName: Start Menu\Programs\Startup
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 50:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\System Tools
    • groupName: Start Menu\Programs\System Tools
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 51:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Telegram Desktop
    • groupName: Start Menu\Programs\Telegram Desktop
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 52:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Ubisoft
    • groupName: Start Menu\Programs\Ubisoft
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 53:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay
    • groupName: Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 54:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\Windows PowerShell
    • groupName: Start Menu\Programs\Windows PowerShell
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
   • 55:
    • name: DESKTOP-5QR8IQ0\User:Start Menu\Programs\WinRAR
    • groupName: Start Menu\Programs\WinRAR
    • user: DESKTOP-5QR8IQ0\User
 • devices:
  • list:
   • 0:
    • classID: Keyboard
    • name: HID Keyboard Device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0004
   • 1:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0027
   • 2:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0037
   • 3:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0030
   • 4:
    • classID: USB
    • name: USB Composite Device
    • manufacturer: (Standard USB Host Controller)
    • classGUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0002
   • 5:
    • classID: System
    • name: Microsoft Windows Management Interface for ACPI
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0031
   • 6:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 - A112
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0022
   • 7:
    • classID: Battery
    • name: ACPI-Compliant Control Method Battery
    • manufacturer: NEC Personal Computers, Ltd.
    • classGUID: {72631E54-78A4-11D0-BCF7-00AA00B7B32A}
    • driverProvider: NEC Personal Computers, Ltd.
    • driverDate: 09.05.2018
    • driverVersion: 1.0.0.6
    • driverGUID: {72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a}\0001
   • 8:
    • classID: HIDClass
    • name: Razer DeathAdder 3.5G Keyboard
    • manufacturer: Razer
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Razer
    • driverDate: 12.08.2015
    • driverVersion: 6.2.9200.16384
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0026
   • 9:
    • classID: HIDClass
    • name: USB Input Device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0002
   • 10:
    • classID: System
    • name: System timer
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0040
   • 11:
    • classID: Volume
    • name: Volume
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}\0002
   • 12:
    • classID: System
    • name: ACPI Processor Aggregator
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0009
   • 13:
    • classID: Unknown
    • name: Коренева черга друку
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0000
   • 14:
    • classID: HIDClass
    • name: USB Input Device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0001
   • 15:
    • classID: System
    • name: Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 18.12.2018
    • driverVersion: 10.1.7.3
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0018
   • 16:
    • classID: Bluetooth
    • name: Galaxy Note8 Avrcp Transport
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0013
   • 17:
    • classID: System
    • name: Legacy device
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0033
   • 18:
    • classID: Unknown
    • name: USB2.0 HD UVC WebCam
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {CA3E7AB9-B4C3-4AE6-8251-579EF933890F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.815
    • driverGUID: {ca3e7ab9-b4c3-4ae6-8251-579ef933890f}\0000
   • 19:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller (HM175) - A152
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0025
   • 20:
    • classID: System
    • name: Volume Manager
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.752
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0045
   • 21:
    • classID: Bluetooth
    • name: SVEN MS-307 Avrcp Transport
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0006
   • 22:
    • classID: USB
    • name: USB Composite Device
    • manufacturer: (Standard USB Host Controller)
    • classGUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0003
   • 23:
    • classID: HIDClass
    • name: USB Input Device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0000
   • 24:
    • classID: Unknown
    • name: Generic Access Profile
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0004
   • 25:
    • classID: Unknown
    • name: Phonebook Access Profile (PSE)
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0003
   • 26:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel
    • driverDate: 21.08.2018
    • driverVersion: 8.3.10209.6897
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0060
   • 27:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (PPPOE)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0010
   • 28:
    • classID: System
    • name: Microsoft Basic Display Driver
    • manufacturer: (Standard display types)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0046
   • 29:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel
    • driverDate: 04.02.2019
    • driverVersion: 11.7.0.1000
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0041
   • 30:
    • classID: System
    • name: ACPI Thermal Zone
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0015
   • 31:
    • classID: System
    • name: ACPI Sleep Button
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0010
   • 32:
    • classID: HIDClass
    • name: Asus Input Configuration Device
    • manufacturer: ASUS
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: ASUS
    • driverDate: 19.12.2016
    • driverVersion: 1.0.0.2
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0007
   • 33:
    • classID: Unknown
    • name: Razer 0306 Device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {1750F915-5639-497C-966C-3A65ACECFCB6}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {1750f915-5639-497c-966c-3a65acecfcb6}\0000
   • 34:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0038
   • 35:
    • classID: Net
    • name: Realtek PCIe GbE Family Controller
    • manufacturer: Realtek
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Realtek
    • driverDate: 12.02.2020
    • driverVersion: 10.39.212.2020
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 36:
    • classID: BluetoothVirtual
    • name: Bluetooth PANU service
    • manufacturer: Qualcomm Atheros Communications
    • classGUID: {C7C038AD-1F2D-44D4-B2FE-D912BE20E6D5}
    • driverProvider: Qualcomm Atheros Communications
    • driverDate: 22.06.2016
    • driverVersion: 4.0.0.688
    • driverGUID: {c7c038ad-1f2d-44d4-b2fe-d912be20e6d5}\0001
   • 37:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft RRAS Root Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0005
   • 38:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0000
   • 39:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0001
   • 40:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0002
   • 41:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0003
   • 42:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0004
   • 43:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0005
   • 44:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0006
   • 45:
    • classID: Processor
    • name: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.04.2009
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}\0007
   • 46:
    • classID: Unknown
    • name: OneNote for Windows 10
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0005
   • 47:
    • classID: Display
    • name: NVIDIA GeForce GTX 1060
    • manufacturer: NVIDIA
    • classGUID: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: NVIDIA
    • driverDate: 03.04.2020
    • driverVersion: 26.21.14.4587
    • driverGUID: {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 48:
    • classID: Volume
    • name: Volume
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}\0001
   • 49:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PMC - A121
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0050
   • 50:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (PPTP)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0009
   • 51:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant system controller
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0012
   • 52:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant wireless radio controls
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0008
   • 53:
    • classID: Volume
    • name: Volume
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}\0000
   • 54:
    • classID: System
    • name: Microsoft Hyper-V Virtualization Infrastructure Driver
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.476
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 55:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A160
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 02.04.2019
    • driverVersion: 30.100.1914.3
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0019
   • 56:
    • classID: System
    • name: High precision event timer
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0034
   • 57:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant consumer control device
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0024
   • 58:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (IKEv2)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0007
   • 59:
    • classID: System
    • name: Composite Bus Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 60:
    • classID: System
    • name: Microsoft Virtual Drive Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0044
   • 61:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant consumer control device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0022
   • 62:
    • classID: SCSIAdapter
    • name: Microsoft Storage Spaces Controller
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.449
    • driverGUID: {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 63:
    • classID: System
    • name: High Definition Audio Controller
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 20.02.2020
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0026
   • 64:
    • classID: HIDClass
    • name: Razer DeathAdder 3.5G
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 12.08.2015
    • driverVersion: 6.2.9200.16384
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0025
   • 65:
    • classID: HIDClass
    • name: USB Input Device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0010
   • 66:
    • classID: System
    • name: SVEN MS-307 Hands-Free AG
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0057
   • 67:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 - A114
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0024
   • 68:
    • classID: USB
    • name: USB Root Hub (USB 3.0)
    • manufacturer: (Standard USB HUBs)
    • classGUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 16.04.2020
    • driverVersion: 10.0.18362.815
    • driverGUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0001
   • 69:
    • classID: Net
    • name: Microsoft Kernel Debug Network Adapter
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 70:
    • classID: Monitor
    • name: PnP-Monitor Lock (Standard)
    • manufacturer: Remote Utilities LLC
    • classGUID: {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Remote Utilities LLC
    • driverDate: 21.01.2019
    • driverVersion: 16.10.46.576
    • driverGUID: {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 71:
    • classID: VolumeSnapshot
    • name: Generic volume shadow copy
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {533c5b84-ec70-11d2-9505-00c04f79deaf}\0000
   • 72:
    • classID: Unknown
    • name: System Firmware
    • manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
    • classGUID: {F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}
    • driverProvider: ASUSTeK COMPUTER INC.
    • driverDate: 03.07.2017
    • driverVersion: 10.1.2.305
    • driverGUID: {f2e7dd72-6468-4e36-b6f1-6488f42c1b52}\0000
   • 73:
    • classID: Bluetooth
    • name: Microsoft Bluetooth LE Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0001
   • 74:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0021
   • 75:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Processor Power and Thermal Controller - 1903
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 18.12.2018
    • driverVersion: 10.1.7.3
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0061
   • 76:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft XPS Document Writer
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0002
   • 77:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0028
   • 78:
    • classID: Unknown
    • name: IBtUsb_Filter_00
    • manufacturer:
    • classGUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    • driverProvider:
    • driverDate:
    • driverVersion:
    • driverGUID:
   • 79:
    • classID: Mouse
    • name: HID-compliant mouse
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0005
   • 80:
    • classID: Unknown
    • name: Speakers (Realtek High Definition Audio)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {C166523C-FE0C-4A94-A586-F1A80CFBBF3E}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {c166523c-fe0c-4a94-a586-f1a80cfbbf3e}\0005
   • 81:
    • classID: Keyboard
    • name: Razer DeathAdder 3.5G
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 12.08.2015
    • driverVersion: 6.2.9200.16384
    • driverGUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0006
   • 82:
    • classID: DiskDrive
    • name: TOSHIBA MQ01ABD100
    • manufacturer: (Standard disk drives)
    • classGUID: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 83:
    • classID: System
    • name: System CMOS/real time clock
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0039
   • 84:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant consumer control device
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0013
   • 85:
    • classID: System
    • name: UMBus Root Bus Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0002
   • 86:
    • classID: System
    • name: Charge Arbitration Driver
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0047
   • 87:
    • classID: Mouse
    • name: HID-compliant mouse
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 88:
    • classID: HIDClass
    • name: I2C HID Device
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0005
   • 89:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft Radio Device Enumeration Bus
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0002
   • 90:
    • classID: Unknown
    • name: Headset Profile (Audio Gateway)
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0001
   • 91:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft Device Association Root Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0001
   • 92:
    • classID: Computer
    • name: ACPI x64-based PC
    • manufacturer: (Standard computers)
    • classGUID: {4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e966-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 93:
    • classID: System
    • name: ELAN SMBus Driver
    • manufacturer: ELAN SMBus
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: ELAN SMBus
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 15.21.1.11
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0053
   • 94:
    • classID: System
    • name: ASUS Wireless Radio Control
    • manufacturer: ASUS
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: ASUS
    • driverDate: 07.08.2019
    • driverVersion: 1.0.0.12
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0052
   • 95:
    • classID: Volume
    • name: Volume
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}\0003
   • 96:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (Network Monitor)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0013
   • 97:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (IP)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0011
   • 98:
    • classID: Keyboard
    • name: PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)
    • manufacturer: (Standard keyboards)
    • classGUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 99:
    • classID: System
    • name: Microsoft Windows Management Interface for ACPI
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0014
   • 100:
    • classID: HIDClass
    • name: USB Input Device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0011
   • 101:
    • classID: System
    • name: Pci Bus
    • manufacturer: AMD
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: AMD
    • driverDate: 05.03.2019
    • driverVersion: 19.20.0.0
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0008
   • 102:
    • classID: Unknown
    • name: Phonebook Access Profile (PCE)
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0002
   • 103:
    • classID: DiskDrive
    • name: SanDisk SD8SNAT128G1002
    • manufacturer: (Standard disk drives)
    • classGUID: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 104:
    • classID: Unknown
    • name: Fax
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0004
   • 105:
    • classID: System
    • name: ACPI Power Button
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0013
   • 106:
    • classID: System
    • name: Microsoft ACPI-Compliant System
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0006
   • 107:
    • classID: Net
    • name: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0004
   • 108:
    • classID: Net
    • name: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0005
   • 109:
    • classID: System
    • name: Microsoft Basic Render Driver
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0048
   • 110:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (SSTP)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0006
   • 111:
    • classID: System
    • name: Microsoft UEFI-Compliant System
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0007
   • 112:
    • classID: USB
    • name: USB Composite Device
    • manufacturer: (Standard USB Host Controller)
    • classGUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0006
   • 113:
    • classID: Unknown
    • name: Bluetooth
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0004
   • 114:
    • classID: Unknown
    • name: WiFi
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0003
   • 115:
    • classID: SecurityDevices
    • name: Trusted Platform Module 2.0
    • manufacturer: (Standard)
    • classGUID: {D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.815
    • driverGUID: {d94ee5d8-d189-4994-83d2-f68d7d41b0e6}\0000
   • 116:
    • classID: System
    • name: ACPI Fixed Feature Button
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0016
   • 117:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal subsystem - A131
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0054
   • 118:
    • classID: Bluetooth
    • name: SVEN MS-307 Avrcp Transport
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0005
   • 119:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0020
   • 120:
    • classID: Bluetooth
    • name: Microsoft Bluetooth Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0002
   • 121:
    • classID: hdc
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 07.08.2019
    • driverVersion: 17.7.0.1006
    • driverGUID: {4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
   • 122:
    • classID: Unknown
    • name: Send To OneNote
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0001
   • 123:
    • classID: USB
    • name: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
    • manufacturer: Generic USB xHCI Host Controller
    • classGUID: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 20.02.2020
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0000
   • 124:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant vendor-defined device
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.175
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0003
   • 125:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 - A113
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0023
   • 126:
    • classID: Unknown
    • name: Generic Attribute Profile
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0005
   • 127:
    • classID: System
    • name: Microsoft Windows Management Interface for ACPI
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0032
   • 128:
    • classID: Keyboard
    • name: ASUS Number Pad
    • manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
    • classGUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: ASUSTek COMPUTER INC.
    • driverDate: 13.11.2018
    • driverVersion: 12.1.0.19
    • driverGUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 129:
    • classID: MEDIA
    • name: Galaxy Note8 Hands-Free HF Audio
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0011
   • 130:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 5910
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 01.02.2018
    • driverVersion: 10.1.10.2
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0017
   • 131:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Core(TM) 4xxxU and 4xxxY Processor Line Power Engine Plug-in
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel Corp
    • driverDate: 30.01.2013
    • driverVersion: 1.0.5.591
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0012
   • 132:
    • classID: Unknown
    • name: Microphone (Realtek High Definition Audio)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {C166523C-FE0C-4A94-A586-F1A80CFBBF3E}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {c166523c-fe0c-4a94-a586-f1a80cfbbf3e}\0006
   • 133:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Management Engine Interface
    • manufacturer: Intel
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel
    • driverDate: 07.05.2019
    • driverVersion: 1919.14.0.1269
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0055
   • 134:
    • classID: System
    • name: Motherboard resources
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0029
   • 135:
    • classID: Bluetooth
    • name: Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.02.2020
    • driverVersion: 21.80.0.3
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0000
   • 136:
    • classID: Battery
    • name: Microsoft AC Adapter
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {72631E54-78A4-11D0-BCF7-00AA00B7B32A}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a}\0000
   • 137:
    • classID: MEDIA
    • name: NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
    • manufacturer: NVIDIA
    • classGUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: NVIDIA
    • driverDate: 14.03.2019
    • driverVersion: 4.13.0.0
    • driverGUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0010
   • 138:
    • classID: System
    • name: NVVHCI Enumerator
    • manufacturer: NVIDIA
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: NVIDIA
    • driverDate: 10.01.2020
    • driverVersion: 3.4.2785.9920
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0051
   • 139:
    • classID: Bluetooth
    • name: Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0003
   • 140:
    • classID: Net
    • name: Bluetooth Device (Personal Area Network)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0003
   • 141:
    • classID: System
    • name: Programmable interrupt controller
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0035
   • 142:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft GS Wavetable Synth
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {62F9C741-B25A-46CE-B54C-9BCCCE08B6F2}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}\0000
   • 143:
    • classID: Mouse
    • name: HID-compliant mouse
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 144:
    • classID: Keyboard
    • name: HID Keyboard Device
    • manufacturer: (Standard keyboards)
    • classGUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0002
   • 145:
    • classID: Unknown
    • name: Microsoft Print to PDF
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {1ED2BBF9-11F0-4084-B21F-AD83A8E6DCDC}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {1ed2bbf9-11f0-4084-b21f-ad83a8e6dcdc}\0003
   • 146:
    • classID: BluetoothVirtual
    • name: Bluetooth NAP service
    • manufacturer: Qualcomm Atheros Communications
    • classGUID: {C7C038AD-1F2D-44D4-B2FE-D912BE20E6D5}
    • driverProvider: Qualcomm Atheros Communications
    • driverDate: 22.06.2016
    • driverVersion: 4.0.0.688
    • driverGUID: {c7c038ad-1f2d-44d4-b2fe-d912be20e6d5}\0002
   • 147:
    • classID: MEDIA
    • name: Realtek High Definition Audio
    • manufacturer: Realtek
    • classGUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Realtek Semiconductor Corp.
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 6.0.8899.1
    • driverGUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0002
   • 148:
    • classID: Bluetooth
    • name: Galaxy Note8
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0008
   • 149:
    • classID: Unknown
    • name: IcService_New
    • manufacturer:
    • classGUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    • driverProvider:
    • driverDate:
    • driverVersion:
    • driverGUID:
   • 150:
    • classID: System
    • name: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 - A110
    • manufacturer: INTEL
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: INTEL
    • driverDate: 02.01.2018
    • driverVersion: 10.1.1.45
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0021
   • 151:
    • classID: Net
    • name: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel
    • driverDate: 01.01.2020
    • driverVersion: 20.70.16.4
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0002
   • 152:
    • classID: System
    • name: NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0003
   • 153:
    • classID: Unknown
    • name: Advanced Audio Distribution Profile (Source)
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {34446E8E-37B4-4B16-9DA6-BEA2DB33465A}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 09.01.2019
    • driverVersion: 20.90.4.1
    • driverGUID: {34446e8e-37b4-4b16-9da6-bea2db33465a}\0000
   • 154:
    • classID: Unknown
    • name: Razer Control Device
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {1750F915-5639-497C-966C-3A65ACECFCB6}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 18.02.2020
    • driverVersion: 10.0.15063.0
    • driverGUID: {1750f915-5639-497c-966c-3a65acecfcb6}\0002
   • 155:
    • classID: Bluetooth
    • name: Galaxy Note8
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0009
   • 156:
    • classID: HIDClass
    • name: HID-compliant consumer control device
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0004
   • 157:
    • classID: System
    • name: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - A161
    • manufacturer: Intel Corporation
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Intel Corporation
    • driverDate: 02.04.2019
    • driverVersion: 30.100.1914.3
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0020
   • 158:
    • classID: Volume
    • name: Volume
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}\0004
   • 159:
    • classID: System
    • name: Galaxy Note8 Hands-Free HF
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0059
   • 160:
    • classID: Mouse
    • name: Razer DeathAdder 3.5G
    • manufacturer: Razer Inc
    • classGUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Razer Inc
    • driverDate: 12.08.2015
    • driverVersion: 6.2.9200.16384
    • driverGUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0006
   • 161:
    • classID: System
    • name: Microsoft System Management BIOS Driver
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0049
   • 162:
    • classID: System
    • name: Microsoft Windows Management Interface for ACPI
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0011
   • 163:
    • classID: MEDIA
    • name: SVEN MS-307 Stereo
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 03.09.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.356
    • driverGUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0008
   • 164:
    • classID: BluetoothVirtual
    • name: Bluetooth Message Access Profile Server
    • manufacturer: Qualcomm Atheros Communications
    • classGUID: {C7C038AD-1F2D-44D4-B2FE-D912BE20E6D5}
    • driverProvider: Qualcomm Atheros Communications
    • driverDate: 22.06.2016
    • driverVersion: 4.0.0.688
    • driverGUID: {c7c038ad-1f2d-44d4-b2fe-d912be20e6d5}\0003
   • 165:
    • classID: System
    • name: Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0042
   • 166:
    • classID: System
    • name: Numeric data processor
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0036
   • 167:
    • classID: System
    • name: Plug and Play Software Device Enumerator
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 27.08.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.329
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0004
   • 168:
    • classID: Bluetooth
    • name: SVEN MS-307
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.693
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0004
   • 169:
    • classID: MEDIA
    • name: SVEN MS-307 Hands-Free AG Audio
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
   • 170:
    • classID: Bluetooth
    • name: Galaxy Note8 Avrcp Transport
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 18.03.2019
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}\0012
   • 171:
    • classID: HIDClass
    • name: ASUS Precision Touchpad
    • manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
    • classGUID: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    • driverProvider: ASUSTek COMPUTER INC.
    • driverDate: 15.04.2019
    • driverVersion: 11.0.0.30
    • driverGUID: {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0006
   • 172:
    • classID: System
    • name: ACPI Lid
    • manufacturer: (Standard system devices)
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.267
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0043
   • 173:
    • classID: BluetoothVirtual
    • name: Bluetooth OPP
    • manufacturer: Qualcomm Atheros Communications
    • classGUID: {C7C038AD-1F2D-44D4-B2FE-D912BE20E6D5}
    • driverProvider: Qualcomm Atheros Communications
    • driverDate: 22.06.2016
    • driverVersion: 4.0.0.688
    • driverGUID: {c7c038ad-1f2d-44d4-b2fe-d912be20e6d5}\0000
   • 174:
    • classID: System
    • name: Remote Desktop Device Redirector Bus
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0005
   • 175:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (IPv6)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0012
   • 176:
    • classID: Net
    • name: WAN Miniport (L2TP)
    • manufacturer: Microsoft
    • classGUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    • driverProvider: Microsoft
    • driverDate: 21.06.2006
    • driverVersion: 10.0.18362.1
    • driverGUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0008
Новий текстовий док...
4 answers
Support
Pro answer
Edited May 08, 2020 at 10:03 AM
Translate

Спасибо за Ваше обращение, wolkmen.

У Вас неверно декодируется текст в данном сообщении. Сообщение раскодируется следующим образом:
«Если у вас установилась неактивированная версия - добавьте shfolder.dll в исключения антивируса».

Вам необходимо правильно настроить кодировку в программе, где отображается это сообщение, либо воспользоваться декодировщиком по ссылке: https://2cyr.com/decode/?lang=ru

Будем рады ответить на Ваши вопросы.

wolkmen
Added an answer May 15, 2020 at 05:02 AM
Translate

в мене ліцензійна . не помогло..

Anna Ward
Pro answer
Added an answer May 15, 2020 at 10:39 AM
Translate

Благодарим за ответ, wolkmen.

Для корректного отображения сообщений, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск» и зайдите в раздел «Параметры».

2. Открыв меню «Время и язык», перейдите во вкладку «Язык».

3. Нажмите на «Административные языковые параметры».

4. В разделе «Язык программ, не поддерживающих Юникод» нажмите на кнопку «Изменить язык системы».

5. В новом окне поменяйте язык на «Украинский» и нажмите «ОК».

6. Перезагрузите компьютер.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте нам знать - мы всегда будем рады помочь.

wolkmen
Added an answer May 18, 2020 at 05:11 AM
Translate

ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!

wolkmen
Added an answer May 18, 2020 at 05:11 AM
Translate

ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!

Anna Ward
Pro answer
Added an answer May 15, 2020 at 10:39 AM
Translate

Благодарим за ответ, wolkmen.

Для корректного отображения сообщений, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск» и зайдите в раздел «Параметры».

2. Открыв меню «Время и язык», перейдите во вкладку «Язык».

3. Нажмите на «Административные языковые параметры».

4. В разделе «Язык программ, не поддерживающих Юникод» нажмите на кнопку «Изменить язык системы».

5. В новом окне поменяйте язык на «Украинский» и нажмите «ОК».

6. Перезагрузите компьютер.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте нам знать - мы всегда будем рады помочь.

wolkmen
Added an answer May 15, 2020 at 05:02 AM
Translate

в мене ліцензійна . не помогло..

Support
Pro answer
Edited May 08, 2020 at 10:03 AM
Translate

Спасибо за Ваше обращение, wolkmen.

У Вас неверно декодируется текст в данном сообщении. Сообщение раскодируется следующим образом:
«Если у вас установилась неактивированная версия - добавьте shfolder.dll в исключения антивируса».

Вам необходимо правильно настроить кодировку в программе, где отображается это сообщение, либо воспользоваться декодировщиком по ссылке: https://2cyr.com/decode/?lang=ru

Будем рады ответить на Ваши вопросы.